SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

 

A Web Vacation Kft. www.utazas.info cím alatt honlapot működtet, amely honlapra saját készítésében és gondozásában, szerkesztésében információkat tölt fel, úti beszámolókat, ajánlókat mint publicisztikai műveket telepít és frissít, fényképeket készít és képekből álló gyűjteményes műveket tesz fel és szerkeszt, amelyek mind a Web Vacation Kft. tulajdonában álló szellemi termékek egyedileg és összességükben.

 

A fent írt szellemi terméke tekintetében a felhasználási, használati jogot a Web Vacation Kft. nem engedte át harmadik személynek.

 

A Web Vacation Kft. szellemi terméke az 1999. évi LXXVI. sz. tv.(továbbiakban: Szerzői jogi tv.) alapján védelemben részesül:

 

„1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
i) fotóművészeti alkotás,
p) gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
(3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.”

 

A fent írt honlap impresszuma szerint egyértelmű, hogy a Web Vacation Kft. alkotta a fent meghatározott szellemi termékeket, amelynek Web Vacation Kft. a szerzője, ezért a Szerzői jogi tv. szerint védelem illeti meg:

 

„4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).”

 

Web Vacation Kft. -t a szellemi termék létrejöttétől kezdve a lenti jogok illetik:

 

„9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilletik a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.”

 

Tehát Web Vacation Kft. jogosult rendelkezni a szellemi termék felhasználása tekintetében is, mivel a szerző jogosult művével rendelkezni, de ezen rendelkezés is csak a Szerzői jogi tv. 9.§ (3-6) bekezdése előírásai szerint valósulhat meg.

 

„(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.”

 

A rendelkezési jog felhasználási szerződéssel valósulhat meg, azaz más csak akkor lesz jogosult Web Vacation Kft.  szellemi termékét a továbbiakban hasznosítani, ha Web Vacation Kft.-vel felhasználási szerződést köt.

 

„42. § (1) Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.”

 

A felhasználási szerződéssel kapcsolatban a Szerzői jogi tv. 45.§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felhasználási szerződést írásba kell foglalni.

 

Más csak akkor jogosult Web Vacation Kft. szellemi termékét felhasználni, ha betartja a Szerzői jogi tv. 46.§ rendelkezéseit:

 

„46. § (1) A felhasználó az engedélyt harmadik személyre csak akkor ruházhatja át, illetve csak akkor adhat harmadik személynek további engedélyt a mű felhasználására, ha azt a szerző kifejezetten megengedte.”

 

A felhasználási szerződésre az alábbi szabályok is irányadók, amelyek a Web Vacation Kft. érdekeit és védelmét szolgálják:

 

„42.§ (3) Ha a felhasználási szerződés tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.
43.§(3) A felhasználási engedély korlátozható valamely területre, időtartamra, felhasználási módra és a felhasználás meghatározott mértékére.
44.§(2) A szerződés megkötésekor ismeretlen felhasználási módra vonatkozó felhasználási engedély érvényesen nem adható.”

 

A fent írtak alapján Web Vacation Kft. a szellemi terméke tekintetében szerzőnek minősül és ezért szerzői jogi védelem illeti meg a fent írtak alapján. Ha a Web Vacation Kft. és más személy között Web Vacation Kft. szellemi terméke egészben vagy részben történő felhasználása tekintetében megállapodás nem született, úgy tehát Web Vacation Kft. és más személy között nincs- a jogszabály által megkövetelt – írásba foglalt felhasználási szerződés, így annak hiányában más személy a szellemi terméket használni nem jogosult sem részben sem pedig egészben. Ha pedig mégis használja úgy jogsértést követ el, amelynek jogkövetkezményei a következők a Ptk. szerint:

 

„86. § (1) A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll.
87. § (1) Akinek szellemi alkotáshoz fűződő jogát megsértik - a külön jogszabályban meghatározott védelmen kívül - a személyhez fűződő jogok megsértése esetén irányadó polgári jogi igényeket támaszthatja.

84. § (1) Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;
e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.
(2) Ha a kártérítés címén megítélhető összeg nem áll arányban a felróható magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhat.
(3) E szabályok irányadók akkor is, ha a jogsértés tilos reklám közzétételével történt.”

 

A fentieken túl büntető jogi jogkövetkezményekkel is számolhat a szerzői jogot megsértő személy:


„Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
329/A. § (1) Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogi törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja….”

 

A Szerzői jogi törvény is meghatároz jogkövetkezményeket a következők szerint:

 

„94. § (1) Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
(2) A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.
(3) A szerző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.
(4) A szerző az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, aki
a) kereskedelmi mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat;
b) kereskedelmi mértékben vette igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat;
c) kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez;
(10) A bíróság a szerző kérelmére elrendelheti a határozatnak a jogsértő költségére történő nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt.”

 

A fent írtak alapján megállapítható, hogy a szellemi termék igen széleskörű védelem alatt áll, amely védelem polgári jogi és büntetőjogi eszközöket is magában foglal és számos jogkövetkezményt fűz a jogosulatlan felhasználás tényéhez, így a szerző engedélye nélküli felhasználás legszélesebb formáját kizárja vagy korlátozza és ha még a szerző hozzá is járul műve felhasználásához, akkor is csak úgy lehetséges, hogy a forrást a szerző megjelölésével fel kell tüntetni.

 

A fent írtak okán tehát a jogosulatlan felhasználók vagy hagyják abba a jogellenes felhasználást vagy pedig kérjenek arra engedélyt a szerzőtől és fizessék meg annak ellenértékét a szerző, azaz a Web Vacation Kft. részére és a felhasználás során tüntessék fel a Web Vacation Kft-t mint forrást és szerzőt.

 

Budapest, 2012.10.18.